31/01/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης έντεκα (11) Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια Άδειες Οδήγησης Νομοθεσία
ATH.ENA CARD
image

Νομοθεσία


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 

Αριθμός

Τίτλος Νομοθετήματος

Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006 για την άδεια οδήγησης.

Οδηγία 2008/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2008 για την άδεια οδήγησης.

Οδηγία σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης

Οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης

 

Οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης.

Οδηγία για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της πολιτικής μεταφορών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας

Οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης

Οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης

Οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης

Οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης

Κωδικοποίηση της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης

 
 

2. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 

Αριθμός

Τίτλος Νομοθετήματος

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.

 
Άρθρο 50: Τροποποιήσεις του π.δ. 51/2012 (Α’ 101)

Άρθρο 52: Οικονομικά θέματα σχετικά με άδειες οδήγησης και πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας

ν. 4233/2014  (Α’ 22) Eθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις
                                    Άρθρο 17: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.51/2012
Κύρωση της Ευρωμεσογειακής Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών − μελών της αφενός και του Χασεμιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις.
 Άρθρο τρίτο: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.51/2012 (Α΄101)

Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις.

 Άρθρο 74: Ιατρική Εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών

Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

 Άρθρο 48: Ιατρικές εξετάσεις για άδεια οδήγησης

Τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι, II και ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101)

υ.α. 49645/7730/2013 (Β’ 2895) Τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α’ 101)
κ.υ.α. A3/οικ. 67914/10190/2014
(Β’ 245)
Τροποποίηση του Παραρτήματος II του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101)
κ.υ.α.71537/10872/2015 (Β΄2734)
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/85/ΕΕ της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2014 η οποία τροποποιεί την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2015/653/ΕΕ της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 2015 η οποία τροποποιεί την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2016/1106/ΕΕ της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 2016 η οποία τροποποιεί την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης
Άτυπη Κωδικοποίηση του π.δ.51/2012 (Α’ 101)
Συμπεριλαμβάνονται όλες οι τροποποιήσεις έως και 1-1-2018
   
υ.α.50984/7947/2013 (Β’ 3056)
Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 50984/7947/22-11-2013 (Β΄3056) απόφασης
υ.α.39325/5725/2015 (Β΄2991)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 50984/7947/22-11-2013 (Β΄3056) απόφασης
υ.α.48738/5824/2017 (Β΄2461)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 50984/7947/22-11-2013 (Β΄3056) απόφασης
Συμπεριλαμβάνονται όλες οι τροποποιήσεις έως και 19-7-2017

3. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

Αριθμός

Τίτλος Νομοθετήματος

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων, διαδικασίας, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη μετατροπή, σε ελληνικές, αδειών οδήγησης που εκδόθηκαν από κράτη μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης.

 

Αφορά άδειες οδήγησης που εκδόθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.), τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη Νότια Αφρική, τη Νότια Κορέα

Μετατροπή αδειών οδήγησης αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών που εκδόθηκαν από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης

Μετατροπή αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ σε ελληνικές

 
 

4. ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1945 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Οκτωβρίου 2016 για την ισοδυναμία μεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 6517]
Πατήστε εδώ

 
 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Εγχειρίδιο για τις άδειες οδηγησης – Ευρωπαική Ένωση και Ευρωπαικός Οικονομικός Χώρος [Έκδοση 1.0 – Οκτώβριος 2015 / Ευρωπαική Επιτροπή / Μεταφορές]
Πατήστε εδώ

 
 

5. ΣΥΝΑΦΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

 

Αριθμός

Τίτλος Νομοθετήματος

Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 15: Χορήγηση αδειών οδήγησης και άλλες διατάξεις

Ανάθεση στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας η εκτύπωση των αδειών οδήγησης, που

εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 
 
 
 


Συνημμένα Αρχεία
pdf document2006/126/ΕΚ
pdf document2008/65/ΕΚ
pdf document2009/113/ΕΚ
pdf document2011/94/ΕΕ
pdf document2012/36/ΕΕ
pdf document2013/22/ΕΕ
pdf document2013/47/ΕΕ
pdf documentΤροποποίηση των Παραρτημάτων Ι.ΙΙ και ΙΙΙ του ΠΔ 51/2012
pdf documentΝόμος 3534/2007
pdf documentΑπόφαση ισοδυναμιών
pdf documentΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20099_3036_2012.pdf
pdf documentΤροποποίηση παραρτημάτων Ι και ΙΙ του ΠΔ 51-2012
pdf documentΥΑ 50984
pdf documentΤροποποίηση Παραρτήματος ΙΙ του ΠΔ 51
pdf document2η Τροποποίηση 50984.pdf
pdf documentν.4233_2014 (ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΤΗΣΕΩΝ).pdf
pdf documentΟδηγία 2014_85
pdf documentΟΔΗΓΙΑ_2014_85 (2).pdf
pdf document1η Τροποποίηση 509846ΣΤΟ1-ΒΜ2[1].pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας