22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Γραφείο Τύπου Δελτία Τύπου
ATH.ENA CARD
image

Δελτία Τύπου03/12/2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»


Η Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7), Τμήμα Κατασκευών (Δ7α) στα πλαίσια του έργου «Διευθέτηση χειμάρρου Ξηριά Κορίνθου» προτίθεται να αναθέσει έργο για τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας αυτού, µε διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Για τον σκοπό αυτό καλεί κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται, να υποβάλλει φάκελο µε τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία (company profile, σχετική εμπειρία, στοιχεία προσωπικού κλπ.), προκειμένου η Υπηρεσία να προχωρήσει στην ανάθεση του έργου, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 82 του Ν. 2362/95, εφαρμόζοντας αναλογικά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150Α/10-7-2007), όπως προβλέπεται στην παρ 2β του άρθρου 1 του διατάγματος αυτού.
Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος, έχοντας υπόψη τις απαιτήσεις για πληροφόρηση και δημοσιότητα έργων συγχρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Συνοχής, σύμφωνα µε το επικαιροποιημένο σχέδιο εγκυκλίου, θα υλοποιήσει τις ακόλουθες εργασίες που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο σχέδιο δράσης ενημέρωσης κοινού στα πλαίσια πληροφόρησης και δημοσιότητας του έργου:
1. Δημιουργία ψηφιακής μακέτας, έγχρωμη ή µε τετραχρωμία, για καταχώρηση στις τοπικές εφημερίδες Κορίνθου µε προσαρμογή στο format. Η δημοσίευση θα γίνει σε τρεις τοπικές εφημερίδες της Κορινθίας.
2. Δημιουργία ψηφιακής έγχρωμης αφίσας και εκτύπωση αυτής σε είκοσι αντίτυπα που θα αναρτηθούν σε Δημόσιες Υπηρεσίες και κύρια σε κτίρια τοπικών Αρχών Νομού Κορινθίας όπως κτίριο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Δημαρχείο, Δημοτικά Γραφεία, Τεχνικό Επιμελητήριο, ΔΕΥ ΑΚ, κλπ.
3. Δημιουργία έγχρωμου τρίπτυχου εντύπου, εκτύπωση αυτού σε 5.000 αντίτυπα και διανομή στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής Κορίνθου - Σολωµού.
4. Σχεδιασμό αναμνηστικής πλακέτας, που θα τοποθετηθεί µετά το πέρας των έργων σε κεντρικό σημείο της πόλης της Κορίνθου στη ζώνη του έργου.
5. Κατασκευή και τοποθέτηση της αναμνηστικής πλακέτας σε κεντρικό σημείο της πόλης της Κορίνθου στη ζώνη του έργου.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος του σχεδίου δράσης ενημέρωσης κοινού.
Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε είκοσι δύο (22) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
Η δαπάνη του έργου συγχρηµατοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής σε ποσοστό 75%. Ο προϋπολογισμός του έργου, ο οποίος βαρύνει τον ενάριθμο 2002ΣΕ07230002 της ΣΑΕ 072/3 στα πλαίσια της εγκεκριμένης δαπάνης µέτρων δημοσιότητας του έργου «Διευθέτηση χειμάρρου Ξηριά Κορίνθου», ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ (30.940,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (19%).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, η οποία θα ανέρχεται στο ποσό των 1.547,00 €, με χρόνο ισχύος 3 μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι μέχρι 8-3-2010.
Το Τεύχος «Διακήρυξη διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού», που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. Δ7α/2274/Φ.02650.2/8/2-12-2009 Απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.Δ., παραδίδεται στους ενδιαφερόμενους, κατόπιν υποβολής έγγραφης αίτησής τους, στην Γραμματεία της Αναθέτουσας Αρχής, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - Γ.Γ.Δ.Ε. - Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ7) - ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Δ7α), διεύθυνση Φαναριωτών 9. 114 71 Αθήνα, τηλ. 210 6445132 και µε την καταβολή αντιτίμου 15,00 €. Η προθεσμία για την παραλαβή των Τευχών του Διαγωνισμού λήγει στις 7-12-2009.
Ημερομηνία υποβολής Προσφορών ορίζεται η 8.12.2009 το αργότερο μέχρι ώρα 13:00. Οι σχετικοί φάκελοι πρέπει να υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - Γ.Γ.Δ.Ε. - Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ7) - ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Δ7α), διεύθυνση Φαναριωτών 9. 11471 Αθήνα, 20ς όροφος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για συμπληρωματικές πληροφορίες στην Δ/νση Ε/Β Έργων (Δ7), Τμήμα Κατασκευών (Δ7α) στην κ. Οικονόμου στη διεύθυνση Φαναριωτών 9, Αθήνα Τ.Κ. 114 71, τηλ. 210 64 65 805 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Συνημμένα Αρχεία
Σχετικό αρχειο Microsoft Word

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
20/05/2019 Μετάβαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Θάνου Μωραΐτη με το τακτικό δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη σε 3 ώρες και 50 λεπτά
19/05/2019 Την αναστολή πληρωμής διοδίων για τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Ωρωπού και της κοινότητας Βαρνάβα ανακοίνωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σπίρτζης
18/05/2019 Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σπίρτζης παρέδωσε στην κυκλοφορία το δρόμο της Μεσσαράς υλοποιώντας τη δέσμευση του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα στους πολίτες της Κρήτης
17/05/2019 Χρήστος Σπίρτζης: «Στηρίζουμε την πρωτογενή παραγωγή και τους αγρότες της Κρήτης»
17/05/2019 Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σπίρτζης παραδίδει αύριο στην κυκλοφορία το δρόμο της Μεσσαράς σύμφωνα με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων