11/12/2018 META ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 11/12/2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Γραφείο Τύπου Δελτία Τύπου
ATH.ENA CARD
image

Δελτία Τύπου03/12/2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»


Η Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7), Τμήμα Κατασκευών (Δ7α) στα πλαίσια του έργου «Διευθέτηση χειμάρρου Ξηριά Κορίνθου» προτίθεται να αναθέσει έργο για τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας αυτού, µε διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Για τον σκοπό αυτό καλεί κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται, να υποβάλλει φάκελο µε τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία (company profile, σχετική εμπειρία, στοιχεία προσωπικού κλπ.), προκειμένου η Υπηρεσία να προχωρήσει στην ανάθεση του έργου, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 82 του Ν. 2362/95, εφαρμόζοντας αναλογικά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150Α/10-7-2007), όπως προβλέπεται στην παρ 2β του άρθρου 1 του διατάγματος αυτού.
Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος, έχοντας υπόψη τις απαιτήσεις για πληροφόρηση και δημοσιότητα έργων συγχρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Συνοχής, σύμφωνα µε το επικαιροποιημένο σχέδιο εγκυκλίου, θα υλοποιήσει τις ακόλουθες εργασίες που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο σχέδιο δράσης ενημέρωσης κοινού στα πλαίσια πληροφόρησης και δημοσιότητας του έργου:
1. Δημιουργία ψηφιακής μακέτας, έγχρωμη ή µε τετραχρωμία, για καταχώρηση στις τοπικές εφημερίδες Κορίνθου µε προσαρμογή στο format. Η δημοσίευση θα γίνει σε τρεις τοπικές εφημερίδες της Κορινθίας.
2. Δημιουργία ψηφιακής έγχρωμης αφίσας και εκτύπωση αυτής σε είκοσι αντίτυπα που θα αναρτηθούν σε Δημόσιες Υπηρεσίες και κύρια σε κτίρια τοπικών Αρχών Νομού Κορινθίας όπως κτίριο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Δημαρχείο, Δημοτικά Γραφεία, Τεχνικό Επιμελητήριο, ΔΕΥ ΑΚ, κλπ.
3. Δημιουργία έγχρωμου τρίπτυχου εντύπου, εκτύπωση αυτού σε 5.000 αντίτυπα και διανομή στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής Κορίνθου - Σολωµού.
4. Σχεδιασμό αναμνηστικής πλακέτας, που θα τοποθετηθεί µετά το πέρας των έργων σε κεντρικό σημείο της πόλης της Κορίνθου στη ζώνη του έργου.
5. Κατασκευή και τοποθέτηση της αναμνηστικής πλακέτας σε κεντρικό σημείο της πόλης της Κορίνθου στη ζώνη του έργου.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος του σχεδίου δράσης ενημέρωσης κοινού.
Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε είκοσι δύο (22) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
Η δαπάνη του έργου συγχρηµατοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής σε ποσοστό 75%. Ο προϋπολογισμός του έργου, ο οποίος βαρύνει τον ενάριθμο 2002ΣΕ07230002 της ΣΑΕ 072/3 στα πλαίσια της εγκεκριμένης δαπάνης µέτρων δημοσιότητας του έργου «Διευθέτηση χειμάρρου Ξηριά Κορίνθου», ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ (30.940,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (19%).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, η οποία θα ανέρχεται στο ποσό των 1.547,00 €, με χρόνο ισχύος 3 μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι μέχρι 8-3-2010.
Το Τεύχος «Διακήρυξη διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού», που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. Δ7α/2274/Φ.02650.2/8/2-12-2009 Απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.Δ., παραδίδεται στους ενδιαφερόμενους, κατόπιν υποβολής έγγραφης αίτησής τους, στην Γραμματεία της Αναθέτουσας Αρχής, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - Γ.Γ.Δ.Ε. - Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ7) - ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Δ7α), διεύθυνση Φαναριωτών 9. 114 71 Αθήνα, τηλ. 210 6445132 και µε την καταβολή αντιτίμου 15,00 €. Η προθεσμία για την παραλαβή των Τευχών του Διαγωνισμού λήγει στις 7-12-2009.
Ημερομηνία υποβολής Προσφορών ορίζεται η 8.12.2009 το αργότερο μέχρι ώρα 13:00. Οι σχετικοί φάκελοι πρέπει να υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - Γ.Γ.Δ.Ε. - Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ7) - ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Δ7α), διεύθυνση Φαναριωτών 9. 11471 Αθήνα, 20ς όροφος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για συμπληρωματικές πληροφορίες στην Δ/νση Ε/Β Έργων (Δ7), Τμήμα Κατασκευών (Δ7α) στην κ. Οικονόμου στη διεύθυνση Φαναριωτών 9, Αθήνα Τ.Κ. 114 71, τηλ. 210 64 65 805 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Συνημμένα Αρχεία
Σχετικό αρχειο Microsoft Word

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
14/12/2018 Δήλωση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη μετά τη σύσκεψη στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το φράγμα Χαβρία στη Χαλκιδική
14/12/2018 Συνέντευξη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη στη «ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ» και το δημοσιογράφο κ. Αντώνη Τελόπουλο.
12/12/2018 Επίσκεψη Γ.Γ. Υποδομών και Μεταφορών σε Εργοτάξια της ΕΡΓΟΣΕ και στην Αχαΐα
10/12/2018 Καθορίστηκαν με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη οι προθεσμίες και οι διαδικασίες χορήγησης της στεγαστικής συνδρομής για την ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή των πληγέντων κτιρίων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018
10/12/2018 Συνέντευξη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη στο ραδιοφωνικό σταθμό «Alpha 98,9» και τη δημοσιογράφο κ. Γιάννα Παπαδάκου
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο