07/03/2018 11η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας – Διεξαγωγή Ημερίδας για την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας (ERS Charter), Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί21/02/2018

Πρωτογενές αίτημα για την κατασκευή και προμήθεια κρατικών μεταλλικών πινακίδων ρυμουλκούμενων οχημάτων και επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης, που εισάγονται με μειωμένες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ή ατελώς


ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Κατασκευή και προμήθεια κρατικών μεταλλικών πινακίδων, ως εξής:

α) Χιλίων (1.000) τεμαχίων μεταλλικών πινακίδων ρυμουλκούμενων οχημάτων.

β) Χιλίων πεντακοσίων (1.500) ζευγών μεταλλικών πινακίδων οχημάτων Επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης που εισάγονται με μειωμένες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ή ατελώς.

Οι πινακίδες θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Τακτικός προϋπολογισμός, Ε.Φ.: 39-110,                                  Κ.Α.Ε.: 1739

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

11.475,00€

Φ.Π.Α. 24%

2.754,00€

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

14.229,00€

CPV

44423400-5 (Σήματα και συναφή είδη)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως και την 21-2-2018, ημέρα Τετάρτη.

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο και θα συνοδεύονται με επιστολή, η οποία θα πρωτοκολλείται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 10191 Παπάγου), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 07:00-14:30.  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ

Τα προβλεπόμενα από το ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

α)0,06% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το νόμο 4013/2011 (Α’ 204), όπως ισχύει. 

 β)0,06% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν.4412/16 (Α΄147) και την υπ΄αρ. 1191/14-3-2017 Κ.Υ.Α. (Β΄969).

γ)4% φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.4172/2013 (Α΄167).

 

ΚΑΝΟΝΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr & www.ggde.gr,

β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) http://www.eprocurement.gov.grΣυνημμένα Αρχεία
pdf documentprotogenes_aitima_pinakides.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
15/03/2018 Αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από την «3G FACILITIES SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ» ως προσωρινή Ανάδοχος ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού
14/03/2018 Ορθή επανάληψη: Απ’ ευθείας ανάθεση των υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων «ΔΗΛΟΣ», για χρονικό διάστημα (4) μηνών, για λογαριασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
14/03/2018 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Θεσσαλονίκη, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και τεσσάρων (4) αστυνομικών που τον συνοδεύουν
12/03/2018 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στo Πότσδαμ της Γερμανίας των κ.κ. Μπραούζη Γεωργίας και Λινάρδου Σωτηρίας από τις 23-04-2018 έως 27-04-2018
12/03/2018 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στις Βρυξέλλες του κ. Δημήτρη Αποστολίνα από τις 11-03-2018 έως 14-03-2018
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας