Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί21/02/2018

Προμήθεια – Εκτύπωση διαφόρων εντύπων, για τις ανάγκες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών


Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αντικείμενο :

        Προμήθεια – Εκτύπωση:

α)15.000 τεμάχια, << Άδειες  άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων>>.

 

β)7.000 τεμάχια, << Άδειες άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών>>.

 

γ) 500 ντοσιέ μανίλα με πτερύγια.

 

δ) 100 ντοσιέ δίφυλλα χωρίς αυτιά.

 

ε) 20.000 έντυπα, ειδικό χαρτί τύπου Α4.

 

 Δείγματα των προς προμήθεια – εκτύπωση εντύπων παρέχονται από την Υπηρεσία, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Κωδικός CPV

22820000-4 (έντυπα)

Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α

1.370,96€

Φ.Π.Α.

    329,03€

Συνολικός Προϋπολογισμός

1.700,00€

Χρηματοδότηση

Τακτικός Προϋπολογισμός του Ε.Φ. 39/110

ΚΑΕ: 0843

Κρατήσεις

1)Φόρος εισοδήματος 4%, επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου σύμφωνα με το αρθ.64 του ν.4172/2013.

2) 0,06% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος υπέρ Ε.ΑΠ.Π. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.1191/14.3.17 ΚΥΑ (Β΄969)

Διαδικασία Ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση

Κατάθεση Προσφορών

Οι προσφορές θα συνοδεύονται  από  επιστολή η οποία θα πρωτοκολλείται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 101 91 Παπάγου), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 07:00 - 14:30

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την ανάθεση και την εξόφληση.

Σύμφωνα με τον ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κανόνες Δημοσιότητας:    Ανάρτηση

(α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής:

 www.yme.gov.gr  και www.ggde.gr

(β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.grΣυνημμένα Αρχεία
pdf documententypa_promitheia.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας