22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)
Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια
01Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
02Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ)
03Δράσεις και ενέργειες για την προώθηση της οδικής ασφάλειας
04Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας φορτηγών σε τμήματα εθνικών οδών
05Ηλεκτρονικό υλικό κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας
06Οδηγός Εκπαίδευσης Κυκλοφοριακής Αγωγής
07Άδειες Οδήγησης
08Εγχειρίδια επιμόρφωσης υποψηφίων οδηγών
09Θεωρητική εξέταση υποψηφίων οδηγών μέσω Η/Υ (ΜΣΘΕΥΟ)
10Εκπαιδευτές και Σχολές Οδηγών
11Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
12Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)
12.01Νομοθεσία-Εναρμόνιση εθνικής νομοθεσίας με οδηγίες ΕΕ
12.02Σύμβουλοι Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων
12.03Φορείς Ελέγχου Δεξαμενών Οχημάτων-Πραγματογνώμονες
12.04'Ελεγχοι Πεδίου
12.05Έλεγχοι στα ΚΤΕΟ -Πιστοποίηση ΚΤΕΟ και ελεγκτών
12.06Εγκρίσεις τύπου δεξαμενών ADR
12.07Πιστοποιητικό οχημάτων ADR
12.08Γραπτές οδηγίες για τον Οδηγό
12.09Εγκύκλιοι ADR
12.10Εξοπλισμός υπό πίεση
12.11Προδιαγραφές-Αδειες κυκλοφορίας βυτιοφόρων
12.12Παρεκκλίσεις
12.13Οχήματα μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων
12.14Οδηγοί Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR
13Μεταφορές ευπαθών τροφίμων-ATP
14Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (point system)
15Διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια
ATH.ENA CARD
image

Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)


 
Η Εθνική και Διεθνής μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων υπόκειται στη συμφωνία ADR

Συχνές ερωτήσεις

Ποιά είναι τα επικίνδυνα εμπορεύματα σύμφωνα με την ADR;

Τι είναι ο Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ);

Τι προβλέπεται για την ύπαρξη μέσων πυρόσβεσης στα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων;

Για ποιά οχήματα απαιτείται η ύπαρξη πιστοποιητικού έγκρισης ADR;


 

Τι είναι η ADR;

Είναι το ακρωνύμιο (Accord european relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route) της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς και η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη το 1957. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω Συμφωνίας, η οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, εκτός από ορισμένα εξαιρετικά επικίνδυνα εμπορεύματα, επιτρέπεται αρκεί να υπόκειται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των τεχνικών παραρτημάτων Α και Β της Συμφωνίας. Τα παραρτήματα της ADR περιλαμβάνουν διατάξεις που μεταξύ άλλων αφορούν την ταξινόμηση των εμπορευμάτων, τις διαδικασίες αποστολής, τις απαιτήσεις για την κατασκευή και τον έλεγχο των συσκευασιών, των δεξαμενών κλπ, τις συνθήκες μεταφοράς, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαχείρισης, τις απαιτήσεις για τα πληρώματα και το όχημα. Οι παραπάνω διατάξεις υπόκεινται σε τροποποιήσεις- επικαιροποιήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως ανά διετία). Τις νέες εκδόσεις της ADR ενσωματώνει κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό μορφή Οδηγίας με την οποία εναρμονίζουν το εθνικό τους δίκαιο και την οποία εφαρμόζουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε. (επιστροφή στις συχνές ερωτήσεις)

 

Ποιά είναι τα επικίνδυνα εμπορεύματα σύμφωνα με την ADR;

Οι κλάσεις των επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με την ADR είναι οι εξής:

Κλάση 1: Εκρηκτικές ουσίες και είδη

Κλάση 2: Αέρια

Κλάση 3: Εύφλεκτα υγρά

Κλάση 4.1: Εύφλεκτα στερεά, αυτενεργές ουσίες και στερεά απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά

Κλάση 4.2: Ουσίες με πιθανότητα αυτόματης καύσης

Κλάση 4.3: Ουσίες που σε επαφή με το νερό αναδίδουν εύφλεκτα αέρια

Κλάση 5.1: Οξειδωτικές ουσίες

Κλάση 5.2: Οργανικά υπεροξείδια
Κλάση 6.1: Τοξικές ουσίες
Κλάση 6.2: Μολυσματικές ουσίες
Κλάση 7: Ραδιενεργά υλικά
Κλάση 8: Διαβρωτικές ουσίες

Κλάση 9: Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη (επιστροφή στις συχνές ερωτήσεις)

 

Πώς βρίσκω τι προβλέπεται στην ADR για συγκεκριμένες ουσίες ή είδη;

Το κεφάλαιο 3.2 της ADR περιλαμβάνει στον πίνακα Α, ένα κατάλογο με τα επικίνδυνα εμπορεύματα. Κάθε γραμμή του Πίνακα A ασχολείται με την ουσία (-ες) ή είδος (-η) που καλύπτονται από ένα συγκεκριμένο αριθμό UN. Το πρώτο βήμα είναι να γνωρίζω το UN της ουσίας/είδους για το οποίο αναζητώ πληροφορίες για τη μεταφορά του. Κάθε στήλη του Πίνακα A αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα όπως είναι η ομάδα συσκευασίας, η κατηγορία μεταφοράς κ.α . Κάθε κελί που προκύπτει από την τομή των στηλών και της κάθε γραμμής του πίνακα,   περιέχει πληροφορίες σχετικά με το θέμα που διαπραγματεύεται η στήλη, για τις ουσίες ή τα είδη με το συγκεκριμένο UN, παραπέμποντας και σε συγκεκριμένες διατάξεις της ADR. (επιστροφή στις συχνές ερωτήσεις)

Σε ποιές περιπτώσεις προβλέπονται εξαιρέσεις από την ADR;

Οι εξαιρέσεις (μερικές ή ολικές) από απαιτήσεις της ADR προβλέπονται για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων:

α) με οχήματα και φορτάμαξες που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις ή είναι υπό την ευθύνη τους,
β) που πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εντός της περιμέτρου κλειστής περιοχής.
γ) που εμπίπτουν στην παράγραφο 1.1.3 και αφορούν:

-        Εξαιρέσεις σχετικές με τη φύση της διαδικασίας μεταφοράς (1.1.3.1)

-        Εξαιρέσεις σχετικές με τη μεταφορά αερίων (1.1.3.2)

-        Εξαιρέσεις σχετικές με τη μεταφορά υγρών καυσίμων (1.1.3.3)

-        Εξαιρέσεις σχετικά με ειδικές διατάξεις ή επικίνδυνα εμπορεύματα συσκευασμένα σε περιορισμένες ή εξαιρούμενες ποσότητες (1.1.3.4)

-        Εξαιρέσεις σχετικές με άδειες ακάθαρτες συσκευασίες (1.1.3.5)

-        Εξαιρέσεις σχετικές με τις μεταφερόμενες ποσότητες ανά μεταφορική μονάδα (1.1.3.6)

-        Εξαιρέσεις σχετικές με τη μεταφορά των συστημάτων αποθήκευσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (1.1.3.7)

-        Εξαιρέσεις που σχετίζονται με επικίνδυνα εμπορεύματα που χρησιμοποιούνται ως ψυκτικά ή κλιματιστικά μέσα κατά τη μεταφορά (1.1.3.9)


Εξαιρέσεις σχετικές με τη μεταφορά λαμπτήρων που περιέχουν επικίνδυνα εμπορεύματα (1.1.3.9)

δ) που εμπίπτουν στην παράγραφο 1.7.1.4 που αφορούν τα ραδιενεργά υλικά.

Πατήστε εδώ για να δείτε το Μέρος 1 της Συμφωνίας ADR.

Πατήστε εδώ για να δείτε το Μέρος 3 της Συμφωνίας ADR.

(επιστροφή στις συχνές ερωτήσεις)

 

Ποιά είναι η αρμόδια αρχή για την ADR στην Ελλάδα;

Α. Η αρμόδια αρχή για την ADR στη χώρα μας είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Για επικοινωνία με τα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου, τα email είναι:dto@yme.gov.gr , dok@yme.gov.gr

Β. Το Γενικό Χημείο του Κράτους είναι η αρμόδια αρχή σχετικά με τις ταξινομήσεις των εμπορευμάτων για οδική μεταφορά.

Για επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα, το email είναι: environment@gcsl.gr

Γ. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας είναι η αρμόδια αρχή για τις άδειες μεταφοράς ραδιενεργών (κλάση 7), καθώς και τη σχετική εκπαίδευση οδηγών και Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. Για επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα, τα email είναι: info@eeae.gr

Δ. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, είναι η αρμόδια αρχή για τις άδειες διαμετακόμισης ειδών της κλάσης 1. (επιστροφή στις συχνές ερωτήσεις)

 

Ποιές είναι οι αρμόδιες αρχές για την ADR στα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη;

Οι αρμόδιες αρχές για την ADR στα συμβαλλόμενα μέρη της, βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/country-info_e.html

(επιστροφή στις συχνές ερωτήσεις)

 

Τι είναι ο Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ);

Πατήστε εδώ για πληροφορίες σχετικά με τον Σύμβουλο Ασφαλούς Μεταφοράς

(επιστροφή στις συχνές ερωτήσεις)

Τι προβλέπεται για την ύπαρξη μέσων πυρόσβεσης στα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων;

Στην παράγραφο 8.1.4. της ADR 2011 βρίσκονται οι απαιτήσεις που αφορούν τα μέσα πυρόσβεσης στα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι απαιτήσεις ύπαρξης πυροσβεστήρων κατηγορίας ευφλεκτότητας A, B, C ανάλογα με τη μεταφορική μονάδα.

 

Μεταφορική μονάδα

Ελάχιστος αριθμός πυροσβεστήρων

Ελάχιστη συνολική χωρητικότητα ανά μεταφορική μονάδα

Πυροσβεστήρας κατάλληλος για καταπολέμηση φωτιάς στη μηχανή ή στη καμπίνα μετ/κής μονάδας. Τουλάχιστον ένας με ελάχιστη χωρητικότητα:

Πρόσθετος-οι φορητός-οί πυροσβεστήρας-ες εκ των οποίων έστω ο ένας με ελάχιστη χωρητικότητα:

Έως και 3,5 t*

2
4 kg
2 kg
2 kg

¶νω των 3,5 t έως και 7,5 t*

2
8 kg
2 kg
6 kg

¶νω των 7,5 t*

2
12 kg
2 kg
6 kg

Μεταφορά εμπορευμάτων ποσότητας κάτω του ορίου 1.1.3.6 ή μόνο κλάσης 6.2

1
2 kg
2 kg
-
 

*Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεταφορικής μονάδας

Οι χωρητικότητες αναφέρονται σε πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης ή ισοδύναμης τάξης.

(επιστροφή στις συχνές ερωτήσεις)

Για ποιά οχήματα απαιτείται η ύπαρξη πιστοποιητικού έγκρισης  ADR;

Τα οχήματα για τα οποία απαιτείται πιστοποιητικό έγκρισης, σύμφωνα με τη σημείωση της παραγράφου 9.1.2. της ADR, είναι τα χαρακτηρισμένα ως  οχήματα EX/II, EX/III, FL, OX και AT και MEMUs..

 
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων